Phân vùng quản lý, bảo tồn

Khu di sản được chia thành năm phân vùng quản lý nhằm xác định các hình thức sử dụng khác nhau và các phương pháp bảo tồn phù hợp với những hình...

Xem thêm