Tạm dừng tất cả các chốt kiểm tra liên ngành kiểm soát dịch Covid 19 đối với người và phương tiện ra vào tỉnh Ninh Bình kể từ ngày 15/01/2022 cho đến khi có thông báo mới

Văn bản số 34/UBND-VP4 về việc tạm dừng hoạt động của các chốt kiểm soát dịch Covid 19 đối với người và phương tiện ra vào tỉnh Ninh Bình 1