Xem văn bản chi tiết: văn bản số 346/UBND-VP7văn bản số 3183/BCĐ-CSB