CV số 706 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID 19