Xem chi tiết: Tiếp tục triển khai thực hiện phòng chống dịch COVID-19