Xem văn bản chi tiết: Quy chế phối hợp quản lý và bảo vệ di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An