Quảng bá hình ảnh Ninh Bình qua tà áo dài Việt 2

Quảng bá hình ảnh Ninh Bình qua tà áo dài Việt 3

Quảng bá hình ảnh Ninh Bình qua tà áo dài Việt 4

Quảng bá hình ảnh Ninh Bình qua tà áo dài Việt 5

Quảng bá hình ảnh Ninh Bình qua tà áo dài Việt 6

Quảng bá hình ảnh Ninh Bình qua tà áo dài Việt 7

Quảng bá hình ảnh Ninh Bình qua tà áo dài Việt 8

Nguồn: baoninhbinh.org.vn