Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2017/NĐ-CP Quy định về bảo vệ và quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam ngày 21/9/2017.

Nghị định 109 Quy định về bảo về và quản lý di sản thế giới