Trong những năm qua, các hoạt động du lịch, quảng bá, xúc tiến, hỗ trợ khách du lịch được phản ánh phong phú trên 05 trang thông tin điện tử của ngành: sodulich.ninhbinh.gov.vn, dulichninhbinh.com.vn, ninhbinhtourism.com.vn, hotrodukhachninhbinh.vn, trangandanhthang.vn bằng 3 ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp) và trang mạng xã hội facebook, zalo đạt hiệu quả. 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Du lịch xây dựng gần 1.000 bài viết; đăng tải, cập nhật 124 Văn bản chỉ đạo của Trung ương, của ngành, của tỉnh về lĩnh vực du lịch, thu hút 5.450.000 lượt truy cập.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm trên, vẫn còn một số tồn tại như: Sự tham gia phối hợp của các phòng, đơn vị trong cung cấp tin, bài để đăng tải lên website chưa được chú trọng, số lượng tin, bài còn ít, nội dung chưa phong phú; bố cục website chưa hợp lý; một số tin tức, bài viết đăng tải nhưng chưa kịp thời; giao diện website trên máy tính và điện thoại di động chưa đồng nhất; các thành viên Ban biên tập hoạt động kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nhiều nên chưa quan tâm đúng mức và chưa dành nhiều thời gian đến hoạt động của trang website…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các trang thông tin điện tử của ngành Du lịch, đồng chí Bùi Thành Đông, TUV, Giám đốc Sở Du lịch yêu cầu các thành viên Ban biên tập website phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao vai trò và thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công, trong đó chú trọng đến hoàn thiện hạ tầng website, nâng cấp, làm mới giao diện; sắp xếp, kiện toàn Ban biên tập các trang website đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; đề nghị phối hợp với VNPT để khắc phục những khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật, hạ tầng, đào tạo kỹ thuật, nâng cao năng lực lập trình, quản trị website.

Nguồn: sodulich.ninhbinh.gov.vn