Luật Di sản văn hoá số 28/2001/QH10

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/25678/VanBanGoc_98_2010_N%C4%90-CP.pdf