Xem văn bản chi tiết: Kết luận số 07 ngày 12/5/2021