Xem văn bản chi tiết: Kế hoạch 535/KH-SDL về việc ứng phó, phòng chống dịch COVID-19 ngành Du lịch năm 2021