Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; căn cứ Kế hoạch số 3228/KH-BVHTTDL ngày 07/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2021 và Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hàn quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Trên cơ sở đánh giá tình hình diễn biến dịch bệnh, khả năng kiểm soát dịch Covid-19 trên thế giới, trong nước và trong tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 29 -10- 2021 về việc phục hồi và phát triển hoạt động du lịch những tháng cuối năm 2021 và năm 2022

Kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch những tháng cuối năm 2021 và 2022

Phụ lục -Kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch những tháng cuối năm 2021 và 2022