Liên hệ qua  Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An
- Số điện thoại: 0229. 3890 217
- Email: banquanlytrangan@gmail.com