Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Bùi Việt Thắng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban thông qua mục đích, ý nghĩa và các nội dung cần thảo luận và đề xuất các giải pháp thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Phòng chuyên môn và các đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị.

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” tại Chi bộ Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An 1

Đ/c Bùi Việt Thắng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý QTDT Tràng An phát biểu tại Hội nghị

Sau khi thông qua báo cáo đề dẫn, đại diện của các Phòng đã trình bày tham luận trước hội nghị. Đã có 8 tham luận của các Phòng chuyên môn và 3 tham luận của Ban Chi uỷ. Các tham luận tập trung nêu lên các giải pháp cũng như những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với kỷ cương, trách nhiệm, cải cách hành chính cụ thể là các nội dung liên quan tới: cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính; thực hiện kỷ cương, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức trong cơ quan, đơn vị; trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; trách nhiệm trong xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số gắn với công tác bảo tồn, quảng bá, phát huy các giá trị di sản Quần thể danh thắng Tràng An. Tất cả các phần tham luận đều diễn ra sôi nổi, thu hút được sự quan tâm, lắng nghe của các đồng chí dự hội nghị. Các tham luận đều thể hiện được tâm huyết, trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách của người đảng viên.

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” tại Chi bộ Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An 2

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Khối ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao việc Chi bộ đã chuẩn bị rất tốt các bước để tổ chức hội nghị chuyên đề. Hội nghị đã bám sát Hướng dẫn số 08- HD/ĐUK của của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và có sự đổi mới trong việc thực hiện sinh hoạt, đã chuẩn bị 1 đề cương rất rõ ràng cho chuyên đề. Đồng chí hi vọng mô hình này sẽ được nhân rộng tới các đơn vị khác. Mong muốn trong thời gian tới, Ban Chi uỷ Chi bộ sẽ tiếp tục lãnh, chỉ đạo trong xây dựng kế hoạch để thể hiện chủ đề công tác năm 2021 phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của từng cán bộ trong Ban, gắn với các chỉ thị của TW và của tỉnh. 

Đồng chí Phạm Duy Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã có phát biểu cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối, mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng uỷ cấp trên. Đồng chí cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị, công tác thảo luận của Chi bộ; đề nghị Ban Chi uỷ Chi bộ tiếp thu các ý kiến, nhanh chóng hoàn thiện Dự thảo. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Việt Thắng, Bí thư Chi bộ tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Khối, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng Uỷ Sở; đề nghị các Phòng chuyên và từng đồng chí cán bộ, đảng viên trong Chi bộ căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của từng Phòng và của Ban, lựa chọn, đăng ký những nội dung để tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm. 

Đồng chí nhấn mạnh trọng tâm một số nhiệm vụ cụ thể như sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội dung Chủ đề công tác năm 2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về “kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong năm 2021. Trong đó cụ thể: Triển khai thực hiện nghiêm các quy định về kỹ luật, kỷ cương hành chính, về đạo đức văn hoá công vụ theo Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế văn hóa công sở trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Lãnh, chỉ đạo đơn vị trong chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ phải rõ ràng, cụ thể về chủ thể chịu trách nhiệm và đảm bảo tính khả thi; đồng thời phải thường xuyên đôn đốc, đánh giá, kiểm tra, giám sát đến kết quả cuối cùng; chủ động xử lý công việc theo thẩm quyền, tăng cường phối hợp không đùn đẩy trách nhiệm; cảo đảm hiệu quả, thực chất, tránh phô trương, hình thức, cụ thể:

Tập trung chỉ đạo triển khai nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về Di sản, cụ thể: Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2021-2026; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, bảo vệ cảnh quan, môi trường và bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng; Phối hợp kiến nghị và xử lý nghiêm, quyết liệt, dứt điểm các tồn tại, các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, kinh doanh lưu trú trong phạm vi Di sản; không để phát sinh các trường hợp vi phạm phức. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát tham mưu chỉnh sửa, bổ sung các quy hoạch; các quy định quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản theo quy định hiện hành và hướng dẫn và yêu cầu của UNESCO. (Quy hoạch chung xây dựng, Quy hoạch phân khu, Quy hoạch bảo tồn…)

Chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, lưu trữ văn bản, tài liệu, thông tin liên lạc, hạn chế dùng văn bản giấy, cụ thể: trên 95% cán bộ, viên chức, đảng viên trong chi bộ xử lý văn bản qua hệ thống văn bản điện tử ioffice.. 

Đẩy mạnh quá trình ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, bảo tồn di sản; triển khai số hóa thông tin, cơ sở dữ liệu, hình ảnh để giới thiệu về Di sản trên các nền tảng số; tăng cường công tác viết, các tin, bài về công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản trên trang thông tin điện tử của Ban nhằm tuyên truyền, quảng bá các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An góp phần phát triển du lịch.

Tập trung chỉ đạo tăng cường hợp tác, triển khai các dự án nghiên cứu, khai quật khảo cổ học, bảo tồn các bảo vật quốc gia; nghiên cứu các giá trị địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học để làm rõ các giá trị của Di sản phục vụ công tác bản tồn và phát triển kinh tế - xã hội. Tham mưu xây dựng bảo tàng trưng bày và diễn giải các giá trị văn hóa nổi bật toàn cầu của khu Di sản.

Chỉ đạo sử dụng nguồn ngân sách nhà nước tiết kiệm, chi đúng thực tế; tiết kiệm chi phí trong công tác, tận dụng tối đa các nguồn lực, không lãng phí nhưng vẫn đạt hiệu quả.
 Đối với các đồng chí đảng viên trong chi bộ: Các đồng chí đảng viên lãnh đạo chủ chốt nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo dám làm, nói phải đi đôi với làm, dám làm dám chịu trách nhiệm, quyết liệt, hiệu quả trong hành động, thường xuyên gương mẫu, tích cực tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, có lối sống lành mạnh.

Các đồng chí đảng viên trong chi bộ nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với từng lĩnh vực nhiệm vụ được giao; nâng cao ý thức tự giác trong thực hiện văn hóa công sở, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, gắn với yêu cầu, nâng cao chất lượng công việc; Có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ, chấp hành nghiêm túc kỷ luật và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của cơ quan; 

Sau Hội nghị sinh hoạt chuyên đề từng đảng viên trong chi bộ tự liên hệ công tác của bản thân, đăng ký cam kết thực hiện Chủ đề công tác với nội dung, giải pháp cụ thể sát với nhiệm vụ được giao để thực hiện có hiệu quả Chủ đề năm 2021.

Tin bài: Nguyễn Loan
Phòng Hợp tác Đối ngoại