Chương trình Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại đối với chi ủy, chi bộ và đảng viên được chia thành 2 nội dung: Kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng chi bộ và kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên năm 2020.

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi ủy, chi bộ và đảng viên Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An năm 2020 2

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được nghe Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của chi ủy, chi bộ Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An với các nội dung chính được nêu ra: Trong năm 2020, được sự quan tâm thường xuyên của Đảng ủy Sở Du lịch, Chi bộ Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc học tập quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Chi bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của cơ quan, đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của cơ quan, đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm; Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Công tác phát triển đảng; công tác quy hoạch cán bộ, công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát trong Đảng. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, biện pháp khắc phục trong năm 2021.

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi ủy, chi bộ và đảng viên Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An năm 2020 1

Đồng chí Bùi Văn Mạnh, TUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Mạnh, TUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Du lịch đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được, những đóng góp, nỗ lực của Chi bộ Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An trong năm 2020 vừa qua. Phát huy tinh thần đó, đồng chí mong muốn năm tới Chi bộ Ban Quản lý tiếp tục đoàn kết, ra sức thi đua nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Du lịch và thực hiện hiện tốt hơn công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi ủy, chi bộ và đảng viên Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An năm 2020 3

Đồng chí Bùi Việt Thắng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Mạnh, đồng chí Bùi Việt Thắng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, thay mặt Chi bộ xin hứa trong thời gian tới trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, Chi bộ Ban phấn đấu trong năm 2021 sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ chính trị đề ra, đáp ứng đúng tiến độ và đảm bảo hiệu quả cao.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu thảo luận, đóng góp vào nội dung Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của chi ủy, chi bộ, đồng chí Bí thư Chi bộ đã tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ để hoàn thiện báo cáo. Hội nghị thông qua biểu quyết bằng phiếu đánh giá, chất lượng chi bộ năm 2020, kết quả biểu quyết: 100% đảng viên đồng ý nhất trí đề nghị xếp loại chất lượng chi bộ Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An năm 2020 “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Tiếp theo chương trình, Ban chấp hành Chi ủy và các đảng viên đã lần lượt trình bày phần kiểm điểm cá nhân, lắng nghe ý kiến góp ý từ các đảng viên và ban chấp hành Chi bộ. Sau đó, hội nghị thông qua biểu quyết bằng phiếu đánh giá, chất lượng đảng viên năm 2020. Kết quả biểu quyết: 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 6 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 18,7 %). 

Hội nghị, tập thể chi ủy và từng cá nhân các đảng viên, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, trong thời gian tới, chi bộ Ban quản lý sẽ tăng cường xây dựng chi bộ và đoàn thể trong sạch vững mạnh; bám sát sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ; tiếp tục “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tập trung việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đề ra những yêu cầu và phương hướng trong thời gian tới trên mọi phương diện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trước những yêu cầu về công tác trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An gắn với phát triển du lịch bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đơn vị.

Tin bài: Nguyễn Loan