Tên gọi: “Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII”. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên Internet, tại địa chỉ: Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (tinhuyninhbinh.vn); mục: Cuộc thi tìm hiểu về Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII.

Sở Du lịch đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh nghiên cứu kế hoạch, cử cán bộ tham gia cuộc thi và tổ chức thông tin tuyên truyền về cuộc thi trên website các đơn vị; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tìm hiểu, tham gia hiệu quả cuộc thi.

Sở Du lịch đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Văn bản chi tiết: Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII