Xem văn bản chi tiết: Báo cáo kết quả công tác Phòng chống tham nhũng quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021