Các đại biểu đã được nghe Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội nói chung và công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản nói riêng. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Sở Du lịch , sự phối hợp, giúp đỡ của Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế, các Sở, ban, ngành, các địa phương và doanh nghiệp liên quan trong tỉnh cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động, Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-BQLDTTA ngày 16/3/2022 về chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2022 và tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Tập thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc; đặc biệt năm 2022 công tác quản lý, bảo vệ Di sản đã có những thay đổi tích cực từ khi có Quy chế phối hợp số 620/QCPH-SDL-UBND ngày 23/8/2021 giữa Sở Du lịch và UBND huyện Hoa Lư về việc phối hợp quản lý bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An. Ban đã tích cực tuần tra phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm về sử dụng đất đai, trật tự xây dựng và tham mưu kiến nghị xử lý. So với năm 2021 thì số trường hợp vi phạm đã giảm 46 trường hợp (từ 127 trường hợp xuống còn 81 trường hợp), số trường hợp vi phạm mới giảm 26 trường hợp (từ 69 trường hợp chỉ còn 43 trường hợp); Hoàn thành dự án đánh giá sức tải tại Khu vực Cố đô Hoa Lư và Tuyến du lịch Thạch Bích – Thung Nắng. Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản được thực hiện tốt; Phối hợp với Quỹ hỗ trợ sáng tạo Văn học Nghệ thuật Việt Nam triển khai Công tác số hoá về các không gian kiến trúc của di tích và hiện vật nằm trong khu Di sản Quần thể danh thắng Tràng An. Công tác tuyên truyền, quảng bá và hợp tác quốc tế có nhiều bước phát triển mới: đã tiến hành nâng cấp giao diện, cập nhật nội dung website của Ban trên 03 nền tảng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp). Biên tập sách Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới – Quần thể danh thắng Tràng An và Sổ tay hỏi đáp về Di sản. Kết quả số lượng khách thăm quan năm 2022 đến Quần thể danh thắng Tràng An ước đạt 2.306.789 lượt tăng 317,68 % so với cùng kì năm 2021, trong đó khách nội địa là 2.274.207 lượt tăng 316,52 % so với cùng kì năm 2021, khách quốc tế là 32.582 lượt tăng 427,36 % so với năm 2021. Công tác quản lý dự án đảm bảo tiến độ yêu cầu. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và lao động về chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội…, công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan đảm bảo ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục quán triệt đến đội ngũ cán bộ, viên chức các quyết định, quy định, kế hoạch về công tác cải cách hành chính. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính trong tất cả các mặt công tác của các phòng chuyên môn; nâng cao chất lượng và rà soát việc thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2015. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và rà soát việc thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản, triển khai và tổ chức thực hiện chữ ký số, 100% cán bộ, viên chức sử dụng ứng dụng rộng rãi, hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành Ioffice; triển khai thực hiện trên trang tin điện tử của Ban việc cung cấp các thông tin liên quan đến giá vé, các tour, tuyến, điểm du lịch trong khu vực Di sản thế giới Quần thể danh thắng; cung cấp số điện thoại của đơn vị để trả lời các thắc mắc của khách du lịch liên quan tới công tác bảo tồn, quản lý Di sản. Công tác Thi đua, khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời động viên, khen thưởng cán bộ, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, kết quả: Về tập thể: Tập thể Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đề nghị tặng tập thể lao động tiên tiến của Giám đốc Sở Du lịch và tặng Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình. Về cá nhân: Có 38 cá nhân được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”; có 04 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; có 01 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; có 01 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ văn hóa, Thể thao & Du lịch; có 13 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở…

Không chỉ ghi nhận những thành tích đạt được, Báo cáo cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại, cùng nguyên nhân chủ quan và khách quan, đồng thời đề ra các phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho năm tới: Tập trung tập trung chỉ đạo, tăng cường đổi mới công tác quản lý Nhà nước về di sản; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn hóa, văn minh tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn có di sản; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tuyên truyền, quảng bá các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản trong nước và quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ý thức cộng đồng địa phương về phát triển du lịch, di sản, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Trong đó, trọng tâm là Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch quản lý Di sản; Công ước Di sản Thế giới, Luật Di sản Văn hóa, các Nghị Quyết kết luận của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh cụ thể: Nghị Quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, Kết luận số 07-KL/TU ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 07-KL/TU và Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành trong khu Di sản.

Sau phần báo cáo, đại diện các phòng nghiệp vụ đã trình bày tham luận để làm rõ hơn nội dung Báo cáo và đề xuất các giải pháp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở thay mặt Lãnh đạo Sở Du lịch biểu dương và đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong năm 2022 của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Ban cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ban, nghiên cứu, đề xuất khung pháp lý đối với những vấn đề thực tiễn đặt ra trong khu di sản để đảm bảo công tác quản lý bảo tồn di sản được kịp thời, hiệu quả... Qua đây, đồng chí cũng đặt nhiều niềm tin và hy vọng tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động tiếp tục đoàn kết, tích cực chủ động nêu cao vai trò trách nhiệm, phát huy những thành quả đã đạt được trong năm qua, xây dựng và phát triển hoạt động của Ban trong năm 2023 với những thành quả cao hơn nữa.

Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và Hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2022. 5

Đồng chí Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Ban, đồng chí Bùi Quang Ninh, Phó Giám đốc, Phụ trách Ban đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, các ý kiến tham luận tại hội nghị, cam kết thời gian tới tập thể Ban sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy ưu điểm, hạn chế khuyết điểm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ năm 2023.

Sau khi bầu đoàn Chủ tịch và thư ký, Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Báo cáo Công khai tài chính công đoàn; Công khai tài chính cơ quan năm 2022 và các tham luận. Đồng chí Phạm Sinh Khánh, Chủ tịch Công đoàn, đã tiếp thu, giải đáp và kết luận phần tham luận. Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2022 đã chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục cũng như đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với những chỉ tiêu hết sức cụ thể. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Chi ủy, Lãnh đạo Ban và sự phối hợp của Lãnh đạo các phòng chuyên môn, sự ủng hộ của CBVC, NLĐ, BCH Công đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức, phát động các phong trào thi đua, các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. BCH công đoàn đã phát huy vai trò trong việc thực hiện quyền làm chủ của tập thể và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Cán bộ viên chức, người lao động được công khai về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, về tài chính, về nâng lương trước thời hạn, nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung... Hiện nay, 100% cán bộ viên chức, lao động được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ tiền lương, tiền thưởng... Tổ chức thực hiện tốt Quy chế, thăm hỏi, động viên đối với công đoàn viên và gia đình công đoàn viên khi ốm đau, việc hiếu/hỷ.... BCH công đoàn đã phối hợp tuyên truyền, phát động cán bộ, viên chức, lao động thực hiện tốt các hoạt động xã hội, tham gia ủng hộ các loại quỹ: Vận động hỗ trợ người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán 2022 với số tiền: 2.000.000đ; quỹ phòng chống thiên tai năm 2022: 2.340.000đ và tham gia tích cực các hoạt động do Công đoàn Viên chức phát động. Năm 2022 có 6 sáng kiến kinh nghiệm của 17 CBVC, LĐ đã được Hội đồng xét duyệt đề tài, sáng kiến của Sở Du lịch công nhận. Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức, người lao động năm 2022: có 15 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 23 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024, gồm 03 đồng chí trúng cử là: Nguyễn Thị Vân, Trần Xuân Anh, Trần Thị Hương Liên. 

Tiếp theo chương trình, đồng chí Bùi Quang Ninh, Phó Giám đốc Ban và đồng chí Phạm Sinh Khánh, Chủ tịch Công đoàn đã đại diện ký giao ước thi đua năm 2023.

Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và Hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2022. 2

Hội nghị biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2022 với tỷ lệ nhất trí là 100% CBVC, NLĐ có mặt.

Hai hội nghị được tiến hành trong một buổi chiều, nhưng với tinh thần, trách nhiệm cao đã được tổ chức thành công tốt đẹp, đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ, phát huy được trí tuệ tập thể CBVC, NLĐ của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An.

Tin bài: Bùi Lan, Ảnh: Trịnh Giang