Công khai tài chính

Quyết định số 09/QĐ-BQLDTTA ngày 09/ 04/2021 của ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 của Ban QL Quần thể danh thắng Tràng An

Quyết định số 09/QĐ-BQLDTTA ngày 09/ 04/2021 của ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân...

Xem thêm

Quyết định số 01/QĐ-BQLDTTA ngày 25/ 01 /2021 của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An

Quyết định số 01/QĐ-BQLDTTA ngày 25/ 01 /2021 của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của...

Xem thêm

Quyết định số 01/BQĐ-BQLDTTA ngày 25 tháng 01 năm 2021 về việc công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An

Quyết định số 01-BQĐ-BQLDTTA ngày 25 tháng 01 năm 2021 về việc công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 của Ban Quản lý Quần...

Xem thêm

Quyết định số 01A/QĐ-BQLDTTA ngày 25/01/2021 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý IV2020 của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An

Quyết định số 01A/QĐ-BQLDTTA ngày 25/01/2021 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý IV2020 của Ban Quản lý Quần thể danh...

Xem thêm