Các Văn bản

Văn bản số 3039/QĐ-BVHTTDL ngày 22/10/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Chương trình Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình

Văn bản số 3039/QĐ-BVHTTDL ngày 22/10/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Chương trình Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa...

Xem thêm

Hướng dẫn một số điểm về xây dựng Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023

Hướng dẫn một số điểm về xây dựng Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023

Xem thêm

Nghị quyết 68 ngày 12/10/2018 kèm Kế hoạch 737

Nghị quyết 68 về tập trung lãnh đạo công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hoá và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An...

Xem thêm

Nghị Quyết 02 ngày 17/8/2016 kèm Kế hoạch 19

Nghị quyết 02 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong...

Xem thêm

Tài liệu Hướng dẫn về Di sản Thế giới

Tài liệu hướng dẫn thực tiễn cho các nhà quản lý Khu Di sản thế giới

Xem thêm

Luật Di sản Văn hoá

Luật Di sản Văn hoá số 28/2001/QH10

Xem thêm

Luật Du lịch 2017

Luật Du lịch số 09/2017/QH14

Xem thêm

Quyết định Ban hành Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Quyết định Ban hành Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du...

Xem thêm

Nghị quyết 08

Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Xem thêm

Quyết định số 230/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 230/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình

Xem thêm
<<<12>>