Xem Chi tiết: VB số 241/UBND-VP5Phương án mở cửa du lịch