Quyết định số 227/QĐ-SDL ngày 3/12/2021 về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" và "lao động tiên tiến" năm 2021 tại đây

Quyết định số 22/QĐ-SDL ngày 6/1/2022 về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình năm 2021 tại đây

Quyết định số 01/QĐ-SDL ngày 6/1/2022 về việc khen thưởng cho cá nhân có thành tích tốt trong tổ chức các hoạt động Năm Du lịch Quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình tại đây