Quyết định số 1011 về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động Năm Du lịch Quốc gia 2021 tại đây

Quyết định số 01/ QĐ-SDL về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích tốt trong tổ chức các hoạt động Năm Du lịch Quốc gia 2021 tại đây