Phân vùng quản lý, bảo tồn 2

Phân vùng 1

Phân vùng quản lý, bảo tồn 3

Phân vùng 2

Phân vùng quản lý, bảo tồn 4

Phân vùng 3

Phân vùng quản lý, bảo tồn 5

Phân vùng 4

Phân vùng quản lý, bảo tồn 6

Phân vùng 5

Phân vùng quản lý, bảo tồn 7

Phân vùng đệm