Các khu, điểm du lịch, di tích trên địa bàn tỉnh được mở cửa đón khách du lịch và nhân dân trong tỉnh (những người đang sinh sống và làm việc, học tập tại tỉnh Ninh Bình) kể từ 6h00 ngày 15/11/2021.
Xem văn bản chi tiết: VB số 911/UBND-VP5     VB số 873/SDL-QLDL