Sau gần 2 năm thực hiện, nhóm nghiên cứu đã báo cáo kết quả thực hiện đề tài gồm 4 chuyên đề với các nội dung: Tồng quan về Di sản thế giới Tràng An và thực trạng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An; Hoạt động sinh kế của cộng đồng dân cư trước và sau khi Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là di sản thế giới; Tác động của phát triển du lịch đến biến đổi sinh kế của cộng đồng dân cư trong khu Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An; Giải pháp đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư trong khu Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong quá trình phát triển du lịch. Ngoài ra các sản phẩm nghiệm thu khác gồm có: Các báo cáo có liên quan đến nội dung thực hiện đề tài, các bài báo được đăng tải trên tạp chí, website của ngành và sổ tay hướng dẫn phát triển du lịch cộng đồng trong khu Di sản thế giới Tràng An.

 

Ông Nguyễn Toàn Thắng – PGĐ Sở Khoa học Công nghệ - Chủ tịch hội đồng cùng các thành viên trong Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài NCKH đánh giá rất cao những kết quả đã được trong quá trình nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu giải pháp đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư trong khu Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An tỉnh Ninh Bình trong quá trình phát triển du lịch". Các thành viên trong Hội đồng đều nhất trí thông qua kết quả nghiên cứu và đánh giá đạt so với yêu cầu đặt hàng các sản phẩm nghiên cứu ban đầu đề ra, đồng thời đề nghị nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung theo góp ý bổ sung của Hội đồng.

Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy, du lịch không chỉ góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, thu nhập ổn định và nâng cao đời sống văn hóa cho cộng đồng dân cư mà còn đóng góp trực tiếp vào việc bảo tồn, gìn giữ các giá trị của Quần thể danh thắng Tràng An. Tuy nhiên quá trình phát triển du lịch cũng tạo ra những tác động tới khu di sản và cộng đồng cư dân địa phương. Một trong những tác động rõ nhất đối với cư dân trong khu di sản, đó là sự thay đổi các nguồn lực sinh kế (nguồn lực con người, nguồn lực tự nhiên, tài chính, vật chất và nguồn lực văn hoá xã hội), hệ thống sinh kế, phương thức sinh kế và các hoạt động sinh kế truyền thống cùng với những giá trị văn hóa gắn liền với các hoạt động sinh kế. Trước đây, người dân sinh sống trong các khu vực di sản chỉ quen với nghề làm nông nghiệp, chăn nuôi, săn bắt, hái lượm, làm một số nghề thủ công nhưng sau khi thực hiện các dự án phát triển du lịch, nhiều diện tích đất tự nhiên, đất sản xuất nông nghiệp, đất ở của người dân bị thu hồi để làm dự án du lịch, nguồn lực đất đai bị hạn chế, không gian sản xuất, canh tác bị thu hẹp, buộc nhiều người phải chuyển đổi nghề nghiệp, cách thức kiếm sống để kịp thời thích ứng với quá trình phát triển du lịch đang diễn ra trong khu Di sản.

 

Giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa bảo tồn giá trị Di sản với phát triển du lịch và đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân sinh sống trong vùng lõi của di sản là những đòi hỏi cấp thiết, chính vì vậy việc nghiên cứu giải pháp đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư trong khu di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An tỉnh Ninh Bình trong quá trình phát triển du lịch sẽ cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn và các giải pháp cùng mô hình khung sinh kế bền vững cho cộng đồng, chính quyền các địa phương nghiên cứu, vận dụng triển khai trong thời gian tới, gắn bảo tồn Di sản với phát triển sinh kế cộng đồng theo hướng tăng trưởng xanh.  

Nguyễn Huyền Trang – Phòng Quản lý Môi trường và Cảnh quan.