Chi tiết: Kế hoạch tổ chức    Thể lệ cuộc thi    Phiếu đăng ký