Hội nghị đã được nghe phổ biến một số quy định về trật tự xây dựng hạ tầng, sử dụng đất đai trong kinh doanh dịch vụ lưu trú tránh các vi phạm về quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy... Đồng thời được phổ biến các quy định về bảo vệ môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường cảnh quan đối với các cá nhân tham gia dịch vụ tại khu du lịch. Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn hoá văn minh du lịch tại các khu, điểm du lịch. Trong đó có Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Hội nghị tuyên truyền công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Quần thể danh thắng Tràng An gắn với Bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững 2

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Hội nghị tuyên truyền công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Quần thể danh thắng Tràng An gắn với Bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững 3

Các học viên chăm chú lắng nghe

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Quần thể danh thắng Tràng An gắn với bảo vệ môi trường phát triển du lịch bền vững. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Ban quản lý quan tâm chỉ đạo, các phòng chuyên môn nghiệp vụ nghiêm túc triển khai thực hiện. Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ di sản, về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động du lịch của các tổ chức, cá nhân tham gia dịch vụ trên địa bàn tỉnh./.

Tin bài: Trịnh Giang