Chỉ đạo và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam. Tham dự Hội nghị  có Lãnh đạo và đại diện Ủy ban Quốc gia UNESCO tại Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, lãnh đạo và đại diện sở, ban, ngành các địa phương có nhiều hợp tác trong lĩnh vực thẩm quyền của UNESCO, đại diện Ban quản lý các khu di sản thế giới tại Việt Nam, Công viên địa chất toàn cầu, khu Dự trữ sinh quyển...

Hội nghị Tổng kết công tác 2020 và phương hướng năm 2021 của Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt Nam 2

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị tổng kết là hoạt động quan trọng và thu hút sự tham dự đầy đủ của các Tiểu ban (Giáo dục, Văn hóa, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Thông tin Truyền thông), các Tiểu ban chuyên môn (Công viên địa chất toàn cầu, Chương trình Con người và Sinh quyển, Ủy ban Hải Dương học liên chính phủ…).

Tại Hội nghị, Ban Thư ký UBQG UNESCO Việt Nam đã đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2020 với các đánh giá về tình hình thế giới và tổ chức UNESCO trong năm qua, khẳng định quan hệ hợp tác Việt Nam và UNESCO ngày càng được tăng cường. Về hoạt động của UBQG năm 2020, báo cáo tổng kết nêu lên việc 2020 là năm thế giới trải qua nhiều biến động to lớn, chưa từng có trong nhiều thập niên qua. Khủng hoảng y tế với đạo dịch Covid 19 đã tác động toàn diện, sâu rộng và nghiêm trọng đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội ở mỗi quốc gia, khu vực và trên toàn cầu. Bên cạnh đó các thách thức an ninh phi truyền thống như thiên tai, lũ lụt, biến đổi khí hậu khốc liệt xảy ra ở nhiều nơi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Nêu lên một số khó khăn tổ UNESCO gặp phải như tài chính khó khăn, một số hoạt động, nhất là các cuộc họp quan trọng đã bị hủy hoặc chuyển hình thức họp…

Báo cáo nhấn mạnh việc UNESCO nhanh nhạy, kịp thời đề xuất và triển khai một số sáng kiến nhằm đối phó tốt hơn với những thách thức mới trên tất cả các lĩnh vực giáo dọc, văn hóa, khoa học và thông tin – truyền thông, cụ thể như: (i) Tích cực, chủ động thể hiện vai trò, trách nhiệm của quốc gia thành viên đóng góp vào công việc chung đồng thời thúc đẩy các lợi ích của Việt Nam tại diễn đàn UNESCO; (ii) Nghiên cứu, xây dựng các hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận danh hiệu góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và làm phong phú thêm kho tàng di sản chung của nhân loại; (iii) Tăng cường phối hợp giữa các tiểu ban, tiểu ban chuyên môn, Văn phòng UNESCO Hà Nội; thúc đẩy gợp tác với các Ủy ban Quốc gia UNESCO trong khu vực và các đối tác khác; (iv) Kiện toàn Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; (v) Đưa quan hệ Việt nam và UNESCO đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững triển khai các ý tưởng, sáng kiến của UNESCO để xây dựng chính sách, thực hiện các mục tiêu quốc gia, góp phần phát triển bền vững đất nước. Báo cáo cũng nêu lên những khó khăn, hạn chế và phương hướng trọng tâm công tác năm 2021 nhằm nâng cao hình ảnh, vai trò của Việt Nam tại Diễn đàn UNESCO cũng như thúc đẩy bảo vệ các lợi ích quốc gia, tận dụng tri thức UNESCO để xây dựng chính sách và phát triển bền vững đất nước.

Thảo luận tại Hội nghị, nhiều đại biểu đánh giá cao các hoạt động của UBQG trong năm 2020, đặc biệt lãnh đạo các địa phương hoan nghênh sự hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình, hiệu quả của UBQG trong các công tác nâng cao nhận thức về các hoạt động hợp tác với UNESCO, thúc đẩy bảo tồn các danh hiệu, di sản của UNESCO theo hướng phát triển bền vững, chung tay xây dựng định hướng bảo tồn và phát triển trong tình hình bị tác động bởi đại dịch Covid 19. Các chuyên gia, học giả và đại diện các ban quản lý danh hiệu UNESCO tham gia góp ý về nhiều khía cạnh nhằm xử lý các khó khăn hạn chế mà Ban Thư Ký trình bày tại Hội nghị. Hội nghị cũng thống nhất cao về đề xuất phương hướng hoạt động của UBQG năm 2021 với nhiều nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực do các Tiểu ban, Tiểu ban chuyên môn phụ trách và phát huy hơn nữa công tác phối hợp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ các khó khăn trong quá trình triển khai, đẩy mạnh hợp tác công tư nhằm phát huy tối đa nguồn lực xã hội đóng góp triển khai các chương trình hợp tác với UNESCO, đặc biệt là các di sản thiên nhiên và văn hóa được UNESCO ghi danh tại Việt Nam.

Chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Lê Hoài Trung ghi nhận những kết quả năm 2020 Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam đã làm được và nhấn mạnh việc cần phát huy hơn nữa vai trò của UBQG UNESCO trong việc nắm bắt các chiến lược, ưu tiên của tổ chức UNESCO, đưa ra Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 như sau: Nghiên cứu, nắm bắt xu thế hợp tác, chuyển biến chính sách của các nước, nhóm nước trong UNESCO, khuyến nghị chính sách, chiến lược với Chính phủ trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học và thông tin-truyền thông; góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chỉ thị số 25/CT-TƯ về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và UNESCO; phát huy vai trò thành viên tích cực, chủ động tại Tổ chức thông qua việc đóng góp ý tưởng, sáng kiến đối với các vấn đề quan trọng mà UNESCO và các nước thành viên quan tâm như Chiến lược Chuyển đổi UNESCO, sửa đổi Hiến chương UNESCO…, Chương trình Chiến lược Trung hạn 2022-2029, Chương trình Ngân sách giai đoạn 2022-2025; Tham dự một số cuộc họp quan trọng như Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41, Đại hội đồng Công ước 1972, 2005...

Xây dựng chương trình thăm làm việc tại Việt Nam của Tổng Giám đốc UNESCO và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và UNESCO giai đoạn 2021-2025.

Tích cực triển khai kế hoạch vận động cho ứng cử viên Việt Nam vào Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2021-2025, Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027 và Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 về Bảo vệ Di sản Văn hóa phi vật thể nhiệm kỳ 2022-2026 và Công ước 2005 về bảo vệ đa dạng các biểu đạt văn hóa nhiệm kỳ 2021-2025.

Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, khu vực; Phát huy vai trò của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam trong công tác điều phối, tư vấn, hỗ trợ và giám sát các hoạt động của các Tiểu ban, Tiểu ban chuyên môn, các địa phương trong khuôn khổ hợp tác với UNESCO. Đồng thời, củng cố hợp tác, quản lý về mặt chuyên môn đối với các hoạt động của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam.

Tiếp tục củng cố bộ máy, kiện toàn nhân sự Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và một số Tiểu ban, Tiểu ban chuyên môn.

Tận dụng ý tưởng của UNESCO phục vụ phát triển đất nước trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn hóa và thông tin - truyền thông.

Tin bài: Phòng Hợp Tác Đối Ngoại
BQL Quần thể danh thắng Tràng An