1. Đơn vị bầu cử số 1

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 1

2. Đơn vị bầu cử số 2

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 2

3. Đơn vị bầu cử số 3

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 3

4. Đơn vị bầu cử số 4 

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 4

5. Đơn vị bầu cử số 5

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 5

6. Đơn vị bầu cử số 6    

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 6

7. Đơn vị bầu cử số 7

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 7

8. Đơn vị bầu cử số 8  

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 8

9. Đơn vị bầu cử số 9

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 9

10. Đơn vị bầu cử số 10

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 10

11. Đơn vị bầu cử số 11

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 11

12. Đơn vị bầu cử số 12

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 12

13. Đơn vị bầu cử số 13

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 13

14. Đơn vị bầu cử số 14

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 14

Nguồn: tinhuyninhbinh.vn