Chi tiết xem tại đây: Kế hoạch tổ chức ;  Thể lệ cuộc thiPhiếu đăng ký