Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021