1. Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (Mã số TTHC 1.004628.000.00.00.H42); 
2. Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (Mã số TTHC 1.004623.000.00.00.H42);
3. Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm (Mã số TTHC 1.001440.000.00.00.H42);
4. Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (Mã số TTHC 1.004614.000.00.00.H42);
5. Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa. (TTHC 1.001432.000.00.00.H42)
Cơ chế thực hiện: tại Bộ phận Một cửa của Sở Du lịch.
Thời hạn giải quyết:  từ 10-15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí từ 200.000 - 650.000 đồng/thẻ. 
Đồng thời, Quyết định này cũng bãi bỏ 05 thủ tục hành chính  tại Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình)
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (18/8/2020).
Chi tiết xem tại file: Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 18/8/2020Phụ lục kèm theo

Tin bài:  Bùi Lan