Lễ hội được tổ chức gồm 2 phần: phần Lễ và phần Hội với nhiều chương trình đặc sắc.

Chương trình cụ thể:

Chương trình hoạt động Lễ hội Hoa Lư năm 2019 2

Chương trình hoạt động Lễ hội Hoa Lư năm 2019 3

Chương trình hoạt động Lễ hội Hoa Lư năm 2019 4

Chương trình hoạt động Lễ hội Hoa Lư năm 2019 5

Chương trình hoạt động Lễ hội Hoa Lư năm 2019 6

Chương trình hoạt động Lễ hội Hoa Lư năm 2019 7