Nhìn lại chặng đường 30 năm tái lập, từ một tỉnh nghèo, chưa phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng chậm và chưa vững chắc; sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ hải sản là chủ yếu. Nhưng với tiềm năng thế mạnh sẵn có về tự nhiên và truyền thống văn hoá, lịch sử, cùng sự sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự năng động, sáng tạo, khát vọng đổi mới của người dân đã và đang đưa tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững, chuyển mình theo hướng sản xuất công nghiệp, du lịch và dịch vụ. Đặc biệt, nơi đây sở hữu di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, nguồn tài sản vô giá để phát triển du lịch, góp phần đưa ngành du lịch Ninh Bình trở thành nền kinh tế mũi nhọn của toàn tỉnh, từng bước khẳng định vị trí, thương hiệu du lịch Ninh Bình trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Quần thể danh thắng Tràng An với diện tích vùng lõi là 6.226ha chiếm hầu như toàn bộ khối núi đá vôi và vùng đệm bao quanh có diện tích khoảng 6.026ha, được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản thế giới, trở thành di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới là bước khởi đầu quan trọng, mở ra thời cơ, vận hội mới trong việc phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ của tỉnh Ninh Bình nói riêng và cả khu vực đồng bằng Bắc bộ cũng như cả nước nói chung. Nằm trong tam giác phát triển du lịch phía Bắc (Hà Nội – Ninh Bình – Quảng Ninh), Tràng An có vai trò quan trọng trong việc kết nối các điểm đến không chỉ của Ninh Bình và cả trong khu vực đồng bằng sông Hồng mà còn tạo ra tiềm năng cơ hội để Ninh Bình trở thành điểm trung chuyển và phân phối khách du lịch của vùng đồng bằng sông Hồng và Duyên Hải Đông Bắc.

Bảo tồn và phát huy các giá trị Quần thể danh thắng Tràng An - Động lực phát triển Du lịch tỉnh Ninh Bình 2

Nhận thức được những giá trị tiềm năng về văn hóa, thiên nhiên và vai trò quan trọng của di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, ngay từ đầu tỉnh Ninh Bình đã rất quan tâm và chú trọng đến việc quản lý, bảo tồn, quy hoạch, đầu tư, tôn tạo các giá trị di sản, cảnh quan và môi trường thiên nhiên để làm cho di sản Tràng An ngày càng được bảo vệ và khai thác một cách bền vững, có hiệu quả. Tỉnh Uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản, đã xây dựng và ban hành các quy định, quy chế về quản lý, bảo vệ di sản, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của pháp luật và Công ước Di sản thế giới. Cụ thể: Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 13/7/2009 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với những chủ trương, chính sách đồng bộ, những giải pháp cụ thể về xây dựng quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết phát triển du lịch, về đầu tư phát triển hạ tầng và xây dựng sản phẩm du lịch, về tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch; về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch; nâng cao nhận thức cộng đồng, có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; là nền tảng cho các cấp, các ngành triển khai các hoạt động bảo tồn cảnh quan tự nhiên và giá trị văn hoá lịch sử.

Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy các giá trị Di sản Văn hoá và Thiên nhiên Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020 được ban hành đã mang lại nhiều kết quả trong việc quản lý và phát triển du lịch. Hoạt động du lịch, dịch vụ từng bước được tổ chức, quản lý khoa học theo hướng chuyên nghiệp, bền vững; ý thức bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị di sản của cán bộ và nhân dân được nâng lên rõ rệt; an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường được đảm bảo; hình ảnh, thương hiệu du lịch Ninh Bình trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế ngày càng được nâng lên, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển ngành du lịch, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người dân, từng bước xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch lớn của cả nước.

Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản; Kết luận số 07-Kl/TU ngày 12/5/2021  của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hoá và Thiên nhiên Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch; các văn bản về việc tăng cường quản lý, bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An tiếp tục là định hướng, chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình luôn xác định Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, trong đó Di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An là điểm nhấn chủ đạo, là động lực phát triển du lịch. Với định hướng phát triển du lịch bền vững, đảm bảo mục tiêu phát huy các giá trị di sản kết hợp với bảo vệ cảnh quan môi trường và bảo tồn các di sản, đảm bảo tính toàn vẹn, xác thực của Di sản, Ninh Bình luôn quan tâm đến vai trò của cộng đồng trong việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản. Dưới sự quan tâm của các cấp, chính quyền địa phương, ý thức bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân trong vùng di sản được nâng cao, đồng thời tạo sinh kế cho người dân ở vùng lõi của di sản bởi chính họ là những người bảo vệ môi trường tốt nhất. Công tác an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường luôn được đảm bảo, tạo sự hấp dẫn, ấn tượng tốt đẹp cho du khách trong và ngoài nước.

Quần thể danh thắng Tràng An trở thành di sản thế giới là một minh chứng khẳng định chủ trương quan tâm bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh từ các nhiệm kỳ trước đến nay là hoàn toàn đúng đắn. Bên cạnh đó là kết quả những cố gắng, nỗ lực, công lao gìn giữ và bảo vệ di sản trong suốt thời gian qua của chính quyền và nhân dân địa phương, của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, của các nhà khoa học, các chuyên gia Việt Nam và quốc tế, đặc biệt là của Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An..
Thế mạnh của du lịch Ninh Bình chính là hội tụ cảnh quan thiên nhiên độc đáo được kiến tạo hàng nghìn năm lịch sử với vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ. Bên cạnh những giá trị về tài nguyên thiên nhiên, Ninh Bình cũng là mảnh đất giàu truyền thống văn hoá, là mảnh đất cố đô linh thiêng của 3 triều đại Đinh – Tiền Lê – Lý. Có thể nói, văn hoá và thiên nhiên nơi đây hoà quyện tạo thành nhiều tầng văn hoá lặng đọng từ đời này qua đời khác. Sau chặng đường 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022), Ninh Bình vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và những giá trị truyền thống. Du lịch tiếp tục phát triển năng động, mang một tầm vóc mới, diện mạo mới với nhiều sản phẩm du lịch đa dạng và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Quy hoạch chung khu Quần thể danh thắng Tràng An   được Thủ tướng phê duyệt làm căn cứ bảo tồn, bảo vệ di sản chính là hạt nhân để phát triển du lịch.

Tin bài: Linh Linh