Gmail

Fanpage

Liên hệ

image banner
     
image banner
image banner
image banner
Chi bộ Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2024
Thực hiện Công văn số 896-CV/ĐUK ngày 27/02/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 259-HD/ĐU ngày 04/03/2024 của Sở Du lịch về việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”, Chi bộ BQL Quần thể danh thắng Tràng An đã xây dựng Kế hoạch số 03/KH-CB ngày 26/3/2024 và  tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Cao Tấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ - Phó Giám đốc Sở Du lịch, cùng với sự tham gia đông đủ của các đảng viên, viên chức và người lao động BQL Quần thể danh thắng Tràng An.

 

anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị

 

 Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo Chuyên đề thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của BCH Đảng bộ tỉnh gắn với việc thực hiện hiện chính trị của chi bộ. Hội nghị đã được nghe ý kiến đóng góp, tham luận của các đồng chí cán bộ, đảng viên để làm rõ hơn các nội dung về: Đổi mới, sáng tạo, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác; Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm cho các cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2024 gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Chi ủy đã xây dựng, đề xuất các giải pháp, cách thức tổ chức thực hiện để đạt được kết quả cao nhất trong thực hiện Chủ đề công tác năm 2024 của Chi bộ BQL Tràng An, đó là: Đổi mới, sáng tạo, thực chất, hiệu quả trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hoá thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An gắn với phát triển du lịch bền vững và tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (2014-2024)”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Tấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở Du lịch đã đánh giá, ghi nhận sự nghiêm túc, chu đáo trong công tác chuẩn bị nội dung buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ; đồng thời cũng đưa ra các ý kiến bổ sung, hoàn thiện nội dung buổi sinh hoạt chuyên đề và cách thức tổ chức để triển khai thực hiện tốt Chủ đề công tác năm 2024 gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Ban trong năm 2024 đó là quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị Di sản và đặc biệt mỗi cá nhân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đổi mới hơn nữa để cùng tập thể hoàn thành tốt việc tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm Di sản.

 

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Cao Tấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại Hội nghị

 

Thay mặt Chi ủy Chi bộ BQL Quần thể danh thắng Tràng An, đồng chí Bùi Việt Thắng, Bí thư Chi bộ đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Cao Tấn và ghi nhận, tiếp thu ý kiến của các đồng chí đảng viên để hoàn thiện nội dung kế hoạch thực hiện Chủ đề công tác năm 2024.

 

anh tin bai

Đồng chí Bùi Việt Thắng, Bí thư Chi bộ phát biểu tại Hội nghị

 

Để triển khai thực hiện tốt Chủ đề công tác năm 2024 của BCH Đảng bộ tỉnh gắn với nhiệm vụ chính trị của Ban, đồng chí Bí thư Chi bộ đã đề nghị tập thể và người lao động của Ban nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

(1) Đối với Chi bộ:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội dung Chủ đề công tác năm 2024 của BCH Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong năm 2024. Trong đó, cụ thể: Triển khai thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, về đạo đức văn hoá công vụ theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 02/KD-SDL ngày 02/01/2024 của Sở Du lịch về cải cách hành chính năm 2024; Chỉ thị số 05- T/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 26/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp”, Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 20/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị”...

Lãnh, chỉ đạo đơn vị trong điều hành, giao nhiệm vụ phải rõ ràng, cụ thể về chủ thể chịu trách nhiệm, về yêu cầu chất lượng, thời hạn hoàn thành và tính khả thi; đồng thời phải thường xuyên đôn đốc, đánh giá, kiểm tra, giám sát đến kết quả cuối cùng; chủ động trong xử lý công việc theo thẩm quyền, tăng cường phối hợp, không đùn đẩy trách nhiệm, tránh phô trương, hình thức, cụ thể:

- Tập trung chỉ đạo triển khai nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về Di sản, cụ thể: tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, bảo vệ cảnh quan, môi trường và bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng; Phối hợp, kiến nghị và xử lý nghiêm, quyết liệt, dứt điểm các trường hợp vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, kinh doanh lưu trú trong khu Di sản. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tham mưu chỉnh sửa, bổ sung các quy hoạch, quy định về quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản và hướng dẫn, yêu cầu của UNESCO: Lập đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Tràng An – Tam Cốc – Bích Động tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; Tham mưu xây dựng phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án “Phát triển du lịch gắn với các di tích liên quan đến thời Trần trong Quần thể danh thắng Tràng An phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản”; Tham mưu mẫu thiết kế nhà ở điển hình và danh mục nhà truyền thống trong vùng lõi Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An; xây dựng quy trình, trình tự thủ tục hỗ trợ xây dựng nhà ở mới và hỗ trợ cải tạo, sửa chữa nhà truyền thống đối với người dân sinh sống trong vùng lõi Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An theo Nghị quyết số 105/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh; Tập trung chỉ đạo tăng cường hợp tác, triển khai các dự án nghiên cứu, khai quật khảo cổ học, bảo tồn các bảo vật quốc gia; nghiên cứu các giá trị địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học để làm rõ các giá trị của Di sản phục vụ công tác bản tồn và phát triển kinh tế - xã hội; Phối hợp tổ chức nghiên cứu bảo vệ, bảo tồn và phát huy các giá trị địa chất địa mạo; nghiên cứu đa dạng sinh học… trong khu di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An để làm tài liệu khoa học cho việc bổ sung, hoàn chỉnh Hồ sơ Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An phục vụ phát triển du lịch bền vững…

- Tập trung cao độ, phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể trong triển khai thực hiện thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (2014-2024) theo Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (số 185/KH-UBND ngày 22/12/2023) và các điều chỉnh (nếu có).

- Chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, trao đổi, lưu trữ văn bản, tài liệu, thông tin liên lạc, hạn chế dùng văn bản giấy, cụ thể: đảm bảo trên 95% cán bộ, viên chức, đảng viên trong chi bộ xử lý văn bản qua hệ thống văn bản điện tử ioffice; Chỉ đạo sử dụng nguồn ngân sách nhà nước tiết kiệm, chi đúng thực tế; tiết kiệm chi phí trong công tác, tận dụng tối đa các nguồn lực, không lãng phí nhưng vẫn đạt hiệu quả; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, bảo tồn di sản; triển khai số hóa thông tin, cơ sở dữ liệu, hình ảnh để giới thiệu về Di sản trên các nền tảng số; tăng cường viết các tin, bài về công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản trên trang thông tin điện tử của Ban nhằm tuyên truyền, quảng bá các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An góp phần phát triển du lịch bền vững;

(2) Đối với toàn thể các đồng chí trong cơ quan:

- Các đồng chí đảng viên, lãnh đạo chủ chốt tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu, tích cực đổi mới, sáng tạo; dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; quyết liệt, hiệu quả trong công việc.

- Các đồng chí trong cơ quan nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với từng lĩnh vực nhiệm vụ được giao; có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của cơ quan, tự giác thực hiện văn hóa công sở; chủ động tìm tòi, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công việc được giao; đồng thời tự liên hệ chủ đề công tác năm 2024 với lĩnh vực công tác của bản thân để đưa ra các nội dung, giải pháp làm việc đảm bảo tính thực chất, hiệu quả, góp phần cùng với tập thể hoàn thành tốt Chủ đề công tác năm 2024.

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ BQL Quần thể danh thắng Tràng An về triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của BCH Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” đã thành công tốt đẹp, với sự chuẩn bị chu đáo về mặt nội dung, sự tham gia đông đủ của cán bộ, đảng viên, người lao động BQL Quần thể danh thắng Tràng An, sự thảo luận sôi nổi, nhiệt tình đầy trách nhiệm của các đồng chí đảng viên. Hội nghị  này là cơ sở, là tiền đề để Chi bộ triển khai tổ chức thực hiện thành công Chủ đề công tác năm 2024 của Chi bộ: Đổi mới, sáng tạo, thực chất, hiệu quả trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hoá thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An gắn với phát triển du lịch bền vững và tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (2014-2024)”.

Hình ảnh các đồng chí phát biểu tham luận tại Hội nghị:

anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

 

anh tin bai

Tin, bài: Bùi Lan

Ảnh: Linh Linh

  • Từ khóa :
Tin mới