Gmail

Fanpage

Liên hệ

image banner
     
image banner
image banner
image banner
PHÂN VÙNG QUẢN LÝ, BẢO TỒN
Khu di sản được chia thành năm phân vùng quản lý nhằm xác định các hình thức sử dụng khác nhau và các phương pháp bảo tồn phù hợp với những hình thức sử dụng đó. Việc phân vùng có tính đến đảm bảo các hoạt động của một vùng không ảnh hưởng tới những vùng khác. Mặc dù mỗi vùng có khung quản lý riêng, các mục tiêu và chính sách áp dụng tại các vùng khác nhau nhưng đều bổ sung cho nhau và bổ sung cho mục tiêu quản lý tổng thể Khu di sản.

Phân vùng quản lý, bảo tồn 2

Phân vùng 1

Phân vùng quản lý, bảo tồn 3

Phân vùng 2

Phân vùng quản lý, bảo tồn 4

Phân vùng 3

Phân vùng quản lý, bảo tồn 5

Phân vùng 4

Phân vùng quản lý, bảo tồn 6

Phân vùng 5

Phân vùng quản lý, bảo tồn 7

Phân vùng đệm

  • Từ khóa :
Tin mới