Gmail

Fanpage

Liên hệ

image banner
     
image banner
image banner
image banner
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Tham mưu, đề xuất, giúp Giám đốc Ban:

- Xây dựng dự thảo các văn bản liên quan đến công tác quản lý của Ban;

- Xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cả năm; đôn đốc, kiểm tra các phòng trực thuộc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra;

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; thực hiện việc tiếp nhận, điều động, đánh giá, sử dụng lao động, chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định hiện hành;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức và giám sát thực hiện công tác quản lý ngân sách, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định pháp luật và phân cấp của Sở Du lịch; 

- Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị.

1. Thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng quản trị hành chính, bảo đảm trật tự, kỷ luật, kỷ cương theo Quy chế làm việc; quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc của cơ quan theo đúng quy định của nhà nước; 

2. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Ban tổ chức hướng dẫn, giám sát,  kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của đơn vị.

3. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ tài liệu, các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong đơn vị; quản lý con dấu; kiểm tra thể thức văn bản, thủ tục ban hành văn bản đi, thủ tục của văn bản đến theo quy định của pháp luật.

4. Theo dõi, thu thập thông tin, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban và các thông tin có liên quan; chuẩn bị các báo cáo phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ban và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban theo quy định.

5. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng xét nâng bậc lương, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng và Hội đồng Kỷ luật của Ban.

  • Từ khóa :
Tin mới