Gmail

Fanpage

Liên hệ

image banner
     
image banner
image banner
image banner
PHÒNG NGHIỆP VỤ NGHIÊN CỨU
Tham mưu giúp Giám đốc Ban:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế quản lý, kế hoạch quản lý, bảo tồn khu di sản; xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn trình Sở Du lịch và các cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện đầu tư, nghiên cứu khoa học, khai quật khảo cổ học nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa và thiên nhiên trong khu di sản;

- Việc góp ý và trả lời các tổ chức, cá nhân có liên quan đế hoạt dộng bảo vệ, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử-văn hóa trong phạm vi Quần thể danh thắng Tràng An.

1. Nghiên cứu và đề xuất với Giám đốc Ban việc thực hiện cơ chế, chính sách, kế hoạch quản lý di sản, thống kê, dự báo các hoạt động liên quan đến khu Di sản;

2. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản; 

3. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị, phòng có liên quan ;ảnThực hiện các chính sách, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án về bảo tồn, tôn tạo quản lý và phát huy các giá trị của Di sản, xây dựng hệ thống lưu trữ thông tin sưu tầm tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản tư liệu, hiện vật cóa liên quan đến Di sản; thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp các di tích lịch sử-văn hóa và bảo vệ các di tích khảo cổ học trong khu Di sản.

4. Thực hiện việc tuần tra, giám sát kiểm tra các di tích-văn hóa, di tích khảo cổ học trong khu DI sản nhằm phát hiện nagw ngừa và đề nghị xử lý các hành vi xâm hại các di tích lịch sử -Văn hóa, di tích khảo cổ.

5. Phối hợp với các phòng thuộc Ban thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, trưng bày, giới thiệu các giá trị nổi bật của Di sản.

  • Từ khóa :
Tin mới