Các Văn bản

Kế hoạch số 107/KH-UBND về việc thực hiện Kết luận số 07-KL/TU ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU

Kế hoạch số 107/KH-UBND về việc thực hiện Kết luận số 07-KL/TU ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày...

Xem thêm

Kết luận số 07-KL/TU về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/06/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch

Kết luận số 07-KL/TU của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/06/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo...

Xem thêm

Kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch Ninh Bình những tháng cuối năm 2021 và 2022

Kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch những tháng cuối năm 2021 và 2022

Xem thêm

Quy chế phối hợp quản lý và bảo vệ di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An

Thực hiện Kết luận số 07-KL/TU ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết...

Xem thêm

Công văn số 535/UBND-VP 5 về việc tăng cường quản lý, bảo vệ Di sản Văn hoá và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An

Công văn số 535/UBND-VP 5 ngày 26 tháng 7 năm 2021 về việc tăng cường quản lý, bảo vệ Di sản Văn hoá và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng...

Xem thêm

Quyết định Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Quyết định số 37/2021/QĐ-UNBD ngày 29/7/2021 về việc Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và quản lý an toàn lao động...

Xem thêm

Kế hoạch ứng phó, phòng chống dịch bệnh Covid 19 ngành Du lịch 2021

Kế hoạch số 535/KH-SDL ngày 23 tháng 7 năm 2021 của sở Du lịch về việc ứng phó, phòng chống dịch bệnh COVID - 19 ngành Du lịch năm 2021.

Xem thêm

Văn bản số 3039/QĐ-BVHTTDL ngày 22/10/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Chương trình Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình

Văn bản số 3039/QĐ-BVHTTDL ngày 22/10/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Chương trình Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa...

Xem thêm

Hướng dẫn một số điểm về xây dựng Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023

Hướng dẫn một số điểm về xây dựng Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023

Xem thêm