Các Nghị định & nghị quyết

Nghị định 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/20118 của Chính Phủ

Nghị định 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/20118 của Chính Phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu...

Xem thêm

Quy chế Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An

Quy chế Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An

Xem thêm

Quyết định số 1261/QĐ-UBND

Quyết định số 1261/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, giai đoạn 2016-2020, tầm...

Xem thêm

Nghị định 109 Quy định về bảo vệ và quản lý di sản thế giới

Nghị định 109 Quy định về bảo vệ và quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam

Xem thêm